Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Romano Vloeren

Artikel 1:
Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Romano Vloeren gevestigd te Almere, hierna te noemen Romano Vloeren, aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Romano Vloeren zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere, van de voorwaarden van Romano Vloeren afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2:
Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
1.1Romano Vloeren aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Romano Vloeren onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Artikel 3: Aanbiedingen.
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door Romano Vloeren of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Romano Vloeren binden de laatste niet voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5: Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Romano Vloeren door zijn schriftelijke bevestiging.
5.2 Elke met Romano Vloeren aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
De opdrachtgever zal toestaan dat Romano Vloeren zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Romano Vloeren bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
5.4 Door de opdrachtgever op te geven tekst moet door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Romano Vloeren ter kennis zijn gebracht.
Worden de teksten mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de uitvoering voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 6: Prijzen.
6.1Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuatie zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.3 Romano Vloeren is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij.
6.4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.
Artikel 7: Aanbetaling.
Romano Vloeren is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Romano Vloeren de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 8: Annuleren.
8.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Romano Vloeren reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
Voorts zal hij Romano Vleoren, bij wijze van schadeloosstelling, verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Romano Vloeren te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
8.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Romano Vloeren zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9: Materialen
9.1Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt en het te gebruiken materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht.
9.2 Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, adres en dergelijke zijn geen materiaalfouten.
9.3 Kleine materiaalafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen.
9.4 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleurverschillen toelaatbaar zijn.
9.5 Alle stenen kleiner dan 0,010 m3 worden voor deze inhoud berekend.
Artikel 10: Meer-en minderwerk
10.1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Meer-en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
10.3 Door Romano Vloeren te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7 A.1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 11: Verplichtingen van Romano Vloeren.
Romano Vloeren is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt Romano Vloeren, in overleg met de opdrachtgever, de werkzaamheden aan.
Artikel 12: Verplichtingen van de opdrachtgever
12.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Romano Vloeren tijdig kan beschikken
a. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
b. over aansluitmogelijkheden voor alle elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
12.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, gas, elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
12.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
12.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Romano Vloeren voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 13: Wijziging van de opdracht
13.1Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben kunnen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Romano Vloeren ter kennis zijn gebracht.
Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13.3 Wijzigingen aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Romano Vloeren buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 14: Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt Romano Vloeren om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 15: Emballage
De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden afgeleverd, blijft eigendom van Romano Vloeren en mag door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.
Artikel 16: Oplevering –Goedkeuring en Leveringstermijnen
16.1 Opgegeven oplevering en leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering c.q. oplevering dient de opdrachtgever Romano Vloeren schriftelijk in gebreke te stellen.
16.2 De oplevering –c.q. leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Romano Vloeren zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
16.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 17: Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Romano Vloeren aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel-of expressverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 18: Oplevering
18.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Romano Vloeren dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
18.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Romano Vloeren niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsdreiging of andere bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.
Artikel 19: Aansprakelijkheid en Garantie
Romano Vloeren is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld;
c. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke;
e. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolg van dagelijks gebruik;
f. buitengewone luchtvochtigheid condities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
g. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. enige andere van buitenaf komende oorzaken.
19.2 Romano Vloeren is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel alsmede aan het werk/eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Romano Vloeren of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
19.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
19.4 Romano Vloeren zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19.5 Romano Vloeren is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door de overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de uitvoering of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan Romano Vloeren is gegeven.
19.6 Romano Vloeren is niet aansprakelijk voor foutief aan hem verstrekte tekst, zowel mondeling als schriftelijk.
19.7 Zo door Romano Vloeren geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
19.8 Gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de eventuele toepassing van natuurlijke grondstoffen staat Romano Vloeren er niet voor in dat nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
19.9 Op vertoon van de factuur geeft Romano Vloeren garantie op de uitvoering van de werkzaamheden, mits er sprake is van normaal gebruik en correct onderhoud.
Op kit- en voegwerk wordt eveneens garantie gegeven, mits er sprake is van normaal gebruik en correct onderhoud.
De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor preventief onderhoud en tijdig herstel aan voegen, kitnaden en beschadigd tegelwerk om zodoende lekkage te voorkomen.
Dit geldt tevens voor scheuren in tegelwerk.
20.0 Romano Vloeren is verplicht om de kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
De onderhoudstermijn beloopt 60 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Romano Vloeren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
Romano Vloeren is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn
aan de dag treden en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.
Artikel 20: Overmacht
20.1Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele o.i. gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport van Romano Vloeren of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Romano Voeren, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kling dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de wettelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Romano Vloeren overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20.2 Romano Vloeren is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijn eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buiten gewonen omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 21: Reclame
21.1Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Romano Vloeren terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Romano Vloeren wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21.2 Romano Vloeren dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21.3 Indien de reclame naar het oordeel van Romano Vloeren c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Romano Vloeren hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Romano Vloeren is niet tot verdere schade –of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.
Artikel 22: Eigendomsvoorbehoud
22.1Zolang Romano Vloeren geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Romano Vloeren.
22.2 Romano Vloeren heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
Artikel 23: Wanprestatie en ontbinding

23.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
23.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Romano Vloeren in geval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
23.3 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Romano Vloeren eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten.
In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Romano Vloeren op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 24: Betaling
24.1 Betalingen aan Romano Vloeren dienen contant te geschieden na indiening van de nota. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
24.2 Romano Vloeren is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 2,% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24.3 Romano Vloeren is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
24.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 34,-.
Uit het enkele feit dat Romano Vloeren zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
ARTIKEL 25: Tegels
25.1. Tegels die uit voorraad worden geleverd mogen binnen 5 werdagen na levering aan de wederpartij worden geretourneerd, mits de tegels in volle en onbeschadigde verpakking en tegen overlegging van de factuur c.q. pakbon.
25.2. Monsters van natuursteen, tegels en overige zaken moeten als voorbeelden worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal dit noodzakelijk maakt.
25.3. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. Voor geleverde producten geeft Verkoper aan Koper dezelfde garantie als de door de fabrikant gegeven garantie.
Artikel 26: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Romano Vloeren, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.